Το Έργο SeaofSkills

Η Αλιεία θεωρείται ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμβολή του κλάδου της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση και την ασφάλεια τροφίμων εξαρτάται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των αλιέων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε μια κοινοπραξία εννέα φορέων από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Μάλτα, την Ιρλανδία και την Ισπανία, αξιοποιώντας την ατομική και συλλογική εμπειρογνωμοσύνη των μελών της ομάδας εργασίας και των φορέων, αντίστοιχα. Το έργο “Εμπλουτίζοντας τις Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες των Αλιέων” [SeaofSkills], μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+, διαμόρφωσε υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης για αλιείς μικρής παράκτιας αλιείας. Ο στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της ποιότητας και ελκυστικότητας της κατάρτισης των αλιέων και η παράλληλη κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των κλάδων της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μία Ποιοτική Συνεργασία

Εννέα οργανισμοί από πέντε χώρες, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Ιρλανδία, απαρτίζουν την κοινοπραξία του έργου SeaofSkills. Τέσσερις αρχές διέπουν αυτήν τη συνεργασία: Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Γεωγραφική Κάλυψη και Όραμα. Περισσότερα

Το Δίκτυο SeaofSkills

Μέσα από την υλοποίηση του έργου SeaofSkills, ενισχύθηκε το δικτύου των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων και ατόμων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχοντας ως βάση την Κοινοπραξία του SeaofSkills.

Ανακοινώσεις

Τα Νέα του Κλάδου

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων