Βασικές Αρχές

Εννέα φορείς από πέντε χώρες, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Ιρλανδία, σχεδίασαν το έργο και διαμόρφωσαν την κοινοπραξία φορέων SeaofSkills.

Τέσσερις αρχές διέπουν αυτήν τη συνεργασία:  Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Γεωγραφική Κάλυψη και Όραμα

Underlying principlesGR

Οι αρχές αυτές εξειδικεύονται μέσω των παρακάτω αξόνων:

  • Εμπειρογνωμοσύνη στο γνωστικό αντικείμενο του έργου που αφορά στους κλάδους της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Εμπειρία στην υλοποίηση έργων, μέσω των οποίων η επιστημονική γνώση εφαρμόζεται στην πράξη και επιδρά θετικά στα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Τεχνογνωσία στην ανάληψη δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.
  • Εκτεταμένη προϋπηρεσία με ποιοτικά παραδοτέα σε ευρωπαϊκά ή/και εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα.
  • Διαπιστωμένες δεξιότητες και ικανότητες σε όρους του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework, EQF).
  • Γεωγραφική κάλυψη με τη δημιουργία ενός εικονικού τόξου συνεργασίας που ξεκινάει από την Τουρκία και την Ελλάδα και διέρχεται από τη Μάλτα, την Ισπανία και την Ιρλανδία. Σε αυτές τις χώρες εντοπίζονται διαφορετικά συστήματα, αλλά με κοινούς στόχους που αφορούν την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη.
  • Η εγγύτητα με τις ομάδες-στόχου διευκολύνει την αποτύπωση των αναγκών τους και διασφαλίζει τη συμμετοχή τους, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Όραμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του έργου με σκοπό την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου θετικού αντικτύπου στους εμπλεκόμενους, ενδιαφερόμενους φορείς και στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό κι ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων