Κοινοπραξία

 

logo1_mavi_eng
logo_stt csic6
hcmr chioscommercechamber aquat1

Μέσα από ένα συνδυασμό των από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω διαδικασιών, εννέα εταίροι από πέντε χώρες, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Ιρλανδία σχημάτισαν την ιδέα του έργου και καθιέρωσαν την κοινοπραξία του SeaofSkills. Πιο συγκεκριμένα:

Διαδικασία από κάτω προς τα πάνω:

Οι εταίροι του SeaofSkills στην περιοχή της Μεσογείου έχουν αναγνωρίσει την υπάρχουσα τοπική ανάγκη για ποιοτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμφωνα με ευρωπαϊκές και διεθνείς συστάσεις. Οι εταίροι βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη αλιευτική παράδοση, έχουν ενεργές αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς κι ένα ισχυρό τοπικό δίκτυο που τους επέτρεψε να χαρτογραφήσουν τις ανάγκες που εκφράζονται από την τοπική κοινωνία. Οι τοπικές ανάγκες που εντοπίζονται στις περιοχές αυτές ήταν, επίσης, όμοιες με τις ανάγκες που προσδιορίζονται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Με αυτόν τον τρόπο, τα παραδοτέα του έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Διαδικασία από πάνω προς τα κάτω:

Ο προσδιορισμός των αναγκών ακολουθήθηκε από ενδελεχή έρευνα γραφείου και τη διαδικασία παροχής συμβουλών από εμπειρογνώμονες. Μετά την ανάλυση με σαφήνεια των αναγκών και της απεικόνισης του πεδίου εφαρμογής και των στόχων του έργου, ξεκίνησε η διαδικασία για τον σχηματισμό της κοινοπραξίας που αποτελείται από εταίρους υψηλού επιπέδου που μοιράζονται τους ίδιους στόχους κι αλληλοσυμπληρώνονται σε εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα εικονικό βέλος περιφερειακής συνεργασίας που ξεκινάει από την Τουρκία και την Ελλάδα, που διέρχεται από τη Μάλτα, την Ισπανία και καταλήγει στην Ισπανία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους του SeaofSkills, παρακαλούμε, κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων