Εκπαίδευση και Κατάρτιση Αλιέων

Η κοινοπραξία SeaofSkills, μέσω του προγράμματος Erasmus+, έχει αναπτύξει υλικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους αλιείς μικρής παράκτιας αλιείας. Ο στόχος ήταν να αναβαθμιστεί η ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρεται στους αλιείς, επαναπροσδιορίζοντας και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητές τους με σαφή οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους. Με βάση αυτό το νέο υλικό, έχει διαμορφωθεί ο οδηγός χρήσης του με τελικούς χρήστες τους εκπαιδευτές αλιέων και το εγχειρίδιο εφαρμογής προς αξιοποίηση από τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει αναπτυχθεί μέσα από μια μακρά διαδικασία που περιλαμβάνει έρευνα γραφείου, συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες στους τομείς αλιείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα. Επίσης, τα πορίσματα της έρευνας πεδίου στη Χίο (Ελλάδα), στο Τσεσμέ (Τουρκία) και σε στοχευμένες περιοχές στη Μάλτα παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των αλιέων που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του υλικού. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι το υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει αναπτυχθεί, χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης στις περιοχές – στόχου του έργου και έχει αξιολογηθεί από τους ίδιους τους αλιείς, τους εκπαιδευτές, και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης, το εν λόγω υλικό έχει αναθεωρηθεί και οριστικοποιηθεί.

Το υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης των αλιέων μπορεί να προσπελαστεί σε μορφή PowerPoint και PDF ελεύθερα εδώ.

Ταυτόχρονα, παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κατασκευαστεί μέσα από τα ακόλουθα στάδια: (α) ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής: σχεδιασμός πλατφόρμας (με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα), δημιουργία πολυμέσων βάσει του εκπαιδευτικού υλικού και σύνδεση με υπηρεσίες ηλεκτρονικής χαρτογράφησης και ηλεκτρονικού ημερολόγιου, (β) έλεγχος της πλατφόρμας με πραγματικούς χρήστες σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών. Ταυτόχρονα, έχει γίνει αξιολόγηση μέσω άμεσης παρατήρησης των χρηστών με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, καθώς και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τις δοκιμές των χρηστών με στόχο την αξιολόγηση του αντικτύπου στους χρήστες, τον έλεγχο της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων και την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του συστήματος, και (γ) βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με βάση τα εξαγόμενα των δοκιμών και της αξιολόγησης.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης SeaofSkills:

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τo SeaofSkills (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων, πιλοτικών και τελικών εκδόσεων), παρέχεται με την άδεια Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων