Αντίκτυπος

Το έργο SeaofSkills σχεδιάστηκε και υλοποιείται με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτευχθεί μια πολυεπίπεδη συστάδα από θετικές επιπτώσεις στην κύρια ομάδα-στόχο, τους αλιείς, και θα επεκτείνεται στην κοινωνία ως σύνολο.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο μέσα από την προώθηση και τη βελτίωση της ποιότητας και ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους αλιείς, αλλά και την ανάδειξη των υφιστάμενων αναγκών και απαιτήσεων στους κλάδους της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναμένεται να έχει αντίκτυπο στους:

Ανάλογα με το επίπεδο ανάλυσης, το έργο SeaofSkills αναμένεται να έχει αντίκτυπο σε:

Η πολυεπίπεδη προστιθέμενη αξία του έργου διασφαλίζεται μέσω των ωφελειών στα παρακάτω επίπεδα: