Στον δρόμο για το 2020: στοιχεία για τις πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 

Η χάραξη Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), θα πρέπει να υποστηρίζεται και από επαρκείς αποδείξεις. Στην έκθεση αυτή, το Cedefop έχει επιλέξει 36 δείκτες για την ποσοτικοποίηση βασικών πτυχών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της δια βίου μάθησης. Η επιλογή βασίζεται στη σχετικότητά τους αναφορικά με τη χάραξη πολιτικής, και τη σημασία τους για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το CEDEFOP.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων