Διακρατικές συναντήσεις συντονιστών έργου

Στο πλαίσιο του έργου SeaofSkills έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα αποδοτικής επικοινωνίας και συνεργασίας που βασίζεται στη γραπτή αλληλογραφία μέσω εκθέσεων και παραδοτέων και επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι τελικές εκδοχές των οποίων και οι αποφάσεις αναρτώνται στο ενδοδίκτυο (intranet) του έργου. Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας εργασίας επικοινωνούν και προφορικά μέσω τηλεδιασκέψεων.

Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των συντονιστών του έργου διευκολύνεται περαιτέρω κι ενισχύεται μέσω των τριών διακρατικών συναντήσεων, οι οποίες είναι προγραμματισμένες σε σημαντικά ορόσημα του έργου. Οι συναντήσεις αυτές έχουν τους παρακάτω γενικούς στόχους:

  • Προεπισκόπηση της πορείας εξέλιξης του έργου
  • Συντονισμός της ομάδας
  • Αποσαφήνιση θεμάτων
  • Υλοποίηση απαραίτητων προσαρμογών
  • Συζήτηση με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
  • Εκπαίδευση των μελών της ομάδας εργασίας

Πιο συγκεκριμένα, οι ακόλουθες διακρατικές συναντήσεις συντονιστών του έργου θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου SeaofSkills:

Διακρατική συνάντηση συντονιστών έργου στην Αθήνα – Ολοκληρώθηκε

Διακρατική συνάντηση συντονιστών έργου στη Μάλτα  – Ολοκληρώθηκε

Διακρατική συνάντηση συντονιστών έργου στη Σμύρνη, Τουρκία