Στιγμιότυπο

Εμπλουτίζοντας τις Γνώσεις, Δεξιότητες, και Ικανότητες των Αλιέων

‘SeaofSkills’

Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2017

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Στρατηγικές συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κοινοπραξία Φορέων του SeaofSkills

  • 5 χώρες: Ελλάδα, Τουρκία, Μάλτα, Ιρλανδία, Ισπανία
  • 9 φορείς: Κοινωφελές Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος” – Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, AquaTT, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Εμπορικό Επιμελητήριο Χίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Ege, Πανεπιστήμιο Μάλτας, Research & Innovation Strategy Experts (RISE)

Περίληψη του SeaofSkills

Οι κλάδοι της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περιλαμβάνονται στους βασικούς άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής και χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο SeaofSkills, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Erasmus+, έχει διαμορφώσει υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης για αλιείς μικρής παράκτιας αλιείας. Οι ανάγκες των αλιέων σε εκπαίδευση και κατάρτιση αποτυπώθηκαν μέσω έρευνας πεδίου στη Χίο (Ελλάδα), στο Τσεσμέ (Τουρκία), και σε στοχευμένες περιοχές στη Μάλτα. Στη συνέχεια, το υλικό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης στις περιοχές – στόχου του έργου και αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους αλιείς, τους εκπαιδευτές και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταγραφή και στην ανάδειξη των υφιστάμενων κανονισμών και συστάσεων όσον αφορά στους κλάδους της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο (ΙΜΟ, FAO), σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας – Ε.Ε.) και σε εθνικό επίπεδο (πολιτικές, εθνικά συστήματα πιστοποίησης). Ο στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της ποιότητας και ελκυστικότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των αλιέων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των κλάδων της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συγκεκριμένα:

  • Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης που παρέχεται στους εκπαιδευτές αλιέων
  • Διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
  • Αύξηση της συμμετοχής των αλιέων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά
  • Χαρτογράφηση των αναγκών των αλιέων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
  • Προσαρμογή των νεότερων εξελίξεων στους κλάδους της αλιείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά και γλωσσικά πλαίσια για την πιο αποτελεσματική διάχυση αυτών
  • Εστίαση στο θέμα της υπεραλίευσης και της εξάντλησης των αλιευτικών αποθεμάτων
  • Προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων