Το Δίκτυο του SeaofSkills

 

Μέσα από την υλοποίηση του έργου SeaofSkills, έχει ενισχυθεί το δικτύο των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων και ατόμων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχοντας ως βάση τη Κοινοπραξία SeaofSkills.

Εκτός από την κύρια ομάδα στόχου – τους αλιείς – η επιλογή των υπόλοιπων ομάδων στόχου έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και βάσει του πλαισίου και των στόχων του έργου:

 • Συνάφεια με το αντικείμενο του έργου
 • Ενδιαφέρον για τους κλάδους που αφορά το έργο και τα παραδοτέα του έργου
 • Ρόλος κατά την εφαρμογή των προτάσεων του έργου
 • Διαμορφωτές κοινής γνώμης και επιρροή στην κοινωνία

Η ένταξη περισσότερων ομάδων στόχου, έχει καταστήσει τα παραδοτέα του έργου ποιοτικά, αυξάνοντας παράλληλα την ευκολία διάδοσής τους, χρήσης τους και μακροχρόνιας αξιοποίησής τους. Οι ομάδες στόχου έχουν εντοπιστεί σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και καταγράφονται παρακάτω βάσει ανάλυσης σε μικρο-, μέσο- και μακρο- επίπεδα:

Μικρο-επίπεδο: περιλαμβάνει ομάδες ή άτομα που επηρεάζονται άμεσα από το έργο και τα αποτελέσματά του, όπως:

 • Αλιείς
 • Εκπαιδευτές
 • Εμπειρογνώμονες
 • Ερευνητές
 • Μέλη της ομάδας εργασίας SeaofSkills
 • Πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Μεσο-επίπεδο: περιλαμβάνει το σύνολο των ομάδων στόχου που εμπίπτουν μεταξύ του μικρο- και μακρο- επιπέδου και συχνά μεσολαβούν μεταξύ των επιμέρους ομάδων και της κοινωνίας, όπως:

 • Σύλλογοι αλιέων
 • Σύλλογοι εκπαιδευτών
 • Επαγγελματικές οργανώσεις
 • Φορείς της Κοινοπραξίας SeaofSkills

Μακρο-επίπεδο: η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ομάδες στόχου μεγαλύτερης κλίμακας, οι οποίες κατευθύνουν και υποστηρίζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία έχουν ενσωματωθεί τα αποτελέσματα του έργου, όπως:

 • Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών
 • Επιμελητήρια
 • Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων
 • Κοινωνικοί εταίροι

Τέλος και εξίσου σημαντικό, η κοινωνία στο σύνολό της θεωρείται ομάδα στόχος, δεδομένου ότι το έργο αποσκοπεί σε βελτιώσεις στην ποιότητα των τροφίμων, το περιβάλλον, και την οικονομική ανάπτυξη.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων