Η Αλιεία

 

Η θάλασσα θεωρείται η κινητήρια δύναμη της οικονομίας και προσφέρει ιδιαίτερες προοπτικές για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Μέσω της θάλασσας παρέχονται στην ανθρωπότητα πολλαπλά αγαθά και υπηρεσίες θεμελιώδους σημασίας για την ευημερία, την παγκόσμια ασφάλεια τροφίμων και τη διατροφή. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και ουσιαστικό δομικό στοιχείο του οικοσυστήματος του πλανήτη και έχει κρίσιμη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλιεία έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο, ενώ ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η αλιεία είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη και ότι ταυτόχρονα αποτελεί πηγή υγιεινών τροφίμων. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα συμβάλει στην ενίσχυση της δυναμικότητας του κλάδου της αλιείας και θα εξασφαλίσει ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τις αλιευτικές κοινότητες (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και ΓεωργίαςΓενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας).

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τομέας της αλιείας λειτουργεί στο πλαίσιο της πρόσφατης διακήρυξης σχετικά με τη βιώσιμη αλιεία, της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της Οδηγίας για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό – ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. – επίσης, της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, του Μεσογειακού Κανονισμού Αλιείας, της Διακήρυξης της Λεμεσού, τις πολιτικές ναυτιλίας και αλιείας της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Επιπλέον, οι νέοι κανονισμοί επιβάλλουν τη χαρτογράφηση και τη διαχείριση στόλου, καθώς και την ηλεκτρονική αναφορά αλιευμάτων (VMS, ERS). Το πλαίσιο διαμορφώνεται,  επίσης, βάσει των ρυθμιστικών παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αλιευτικού τουρισμού), της καθιέρωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της διαχείρισης της κοινής θαλάσσιας κληρονομιάς μεταξύ γειτονικών χωρών μέσω περιφερειακών σχεδίων και αρχών συνεργασίας και αειφορίας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο τομέας της αλιείας διέπεται από αρχές που τίθενται στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Ρώμης, του Διεθνούς Συνεταιρισμού για την Υποστήριξη των Αλιεργατών (ICSF), των οδηγιών της Επιτροπής Αλιείας (COFI) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) που συμπληρώνει τον Κώδικα Δεοντολογίας για Υπεύθυνη Αλιεία (CCRF), της έκθεσης του FAO για την ασφάλεια στη θάλασσα για την αλιεία μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και της διεθνούς σύμβασης του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών του προσωπικού των αλιευτικών σκαφών (STCW-F).

Η πολλαπλότητα των διεθνών, Ευρωπαϊκών και περιφερειακών απαιτήσεων, πολιτικών και πρωτοβουλιών, μεταφράζεται σε χάραξη πολιτικής και θέσπιση πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (STECF) καταγράφουν αυτές τις εξελίξεις και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις.

Αντικείμενο του έργου SeaofSkills:

Πιο συγκεκριμένα, το έργο SeaofSkills εστιάζει στους αλιείς μικρής παράκτιας αλιείας που χρησιμοποιούν κάτω των 12 μέτρων σκάφη και αλιεύουν με στατικά εργαλεία.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων