Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποφέρει σημαντικά οφέλη αντίστοιχα με αυτά της γενικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν αφορούν μόνο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά μέσω αυτών αναπτύσσονται κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητες, καθώς και οι συνιστώσες της ταυτότητας των ατόμων. Αυτοί οι τέσσερις τύποι προσωπικού κεφαλαίου συνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους και επηρεάζουν όχι μόνο τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ενός ατόμου, αλλά και τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο μπορεί να μάθει, και κατ’ επέκταση τον τρόπο που θα αξιοποιήσει τις αποκτηθείσες δεξιότητες. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση χρησιμοποιείται, επίσης, και ως εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας, καθώς και τη συνεισφορά της στην ευημερία. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα οφέλη, τα ερευνητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν, επίσης, ότι μέσω στρατηγικών και πολιτικών που αφορούν σε μια ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης επωφελούνται εκτός από το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι οργανισμοί αλλά και οι χώρες (CEDEFOP, Benefits of vocational education and training in Europe for people, organizations and countries, 2013).

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η διεύρυνση της πρόσβασης και η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι συναφής με τους βασικούς στόχους που καθορίζονται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής “Ευρώπη 2020” και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πακέτου Επενδύσεων για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή, ενώ είναι ζωτικής σημασίας στην επίτευξη του στόχου συμμετοχής κατά μέσο όρο τουλάχιστον του 15% των ενηλίκων (ηλικίας 25 – 64) στη διά βίου μάθηση μέχρι το 2020.

Σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ, οι δεξιότητες θεωρούνται ως το παγκόσμιο νόμισμα των οικονομιών και των κοινωνιών του 21ου αιώνα. Αυτό που τονίζεται είναι ότι οι δεξιότητες για να διατηρούν την αξία τους χρειάζεται συνεχώς να συντηρούνται και να αναβαθμίζονται, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να συνεργάζονται, να ανταγωνίζονται και να επικοινωνούν με τρόπο που να προωθήσουν την οικονομία. Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιότητάς τους, εργάζονται στην πράξη με γνώμονα τη σπουδαιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η UNESCO, η Education International και άλλοι διεθνείς φορείς.

Σε εθνικό επίπεδο, η πολιτική και οι στρατηγικές που ακολουθούν τα κράτη αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υποδηλώνουν και τη σημασία που δίνουν σε αυτή. Παρατηρείται διαφοροποίηση στις πολιτικές που υιοθετούνται, οι οποίες είναι απόρροια των διαφορετικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων και εθνικής κουλτούρας, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται κοινές αρχές, πρακτικές και εργαλεία που προωθεί η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αντικείμενο του έργου SeaofSkills:

Πιο συγκεκριμένα, το έργο SeaofSkills εστίασε στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ). Η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ) ορίζεται ως η «εκπαίδευση ή κατάρτιση μετά την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση – ή μετά την έναρξη της εργασιακής πορείας – που διευκολύνει τα άτομα να:

  • Βελτιώσουν ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις ή/και τις δεξιότητές τους
  • Να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για μια αλλαγή καριέρας ή να επανακαταρτιστούν
  • Συνεχίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανάπτυξη» (Cedefop; Tissot, P., Terminology of vocational training policy: a multilingual glossary for an enlarged Europe, 2004)
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων